PRIVACY

PRIVACYVERKLARING CURAEVITEL BALIE B.V.

CuraeVitel Balie B.V. gaat zorgvuldig om met de privacy van haar klanten, leveranciers, gebruikers van de door haar beheerde website curaevitelbalie.nl en anderen met wie zij samenwerkt. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe CuraeVitel Balie B.V. omgaat met de privacy van al deze partijen.

Het is mogelijk dat deze website links bevat naar andere websites. CuraeVitel Balie B.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het privacybeleid en de uitoefeningen ervan van andere partijen.

Wanneer u zich op onze website aanmeldt voor één van onze Comfortdiensten via het contactformulier, dan vragen wij u om hierin een aantal (persoons)gegevens achter te laten.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken.

 • Voornaam en achternaam aanvrager
 • Adresgegevens waar dienst geleverd moet worden
 • Telefoonnummer aanvrager
 • E-mailadres aanvrager

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden bepaalt dat wij alleen rechtmatig gegevens van u mogen verwerken als wij daarvoor een juridische grondslag hebben. Indien u met CuraeVitel Balie B.V. een overeenkomst sluit voor bijvoorbeeld een comfortdienst of een andere overeenkomst met ons aangaat of informatie bij ons aanvraagt, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst.

Daarnaast verwerken wij bepaalde gegevens van u, omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Ook kan het zijn dat CuraeVitel Balie B.V. een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij maken in elke situatie een deugdelijke belangenafweging tussen het waarborgen van uw privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang van CuraeVitel Balie B.V. anderzijds.

In alle andere gevallen vragen wij expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wanneer u contact met ons wilt opnemen via ons contactformulier dan wel telefonisch, hebben wij vanzelfsprekend gegevens van u nodig om vervolgens contact met u te kunnen opnemen.

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • Om met u overeenkomsten te sluiten en deze uit te laten voeren en na te komen;
 • Het beheren van de website;
 • Het opnemen van contact in verband met door u gestelde vragen;
 • Het versturen van marketingboodschappen en andere marketinggerelateerde communicatie, zoals e-mail en andere marketinggerelateerde documenten; en
 • Om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Soms kan het nodig (of zelfs verplicht) zijn om in het kader van onze bedrijfsvoering uw gegevens met andere derde partijen te delen. Denkt u hierbij aan andere projectontwikkelaars, overheden (o.a. gemeente) en/of leveranciers. Wanneer een partij uitsluitend in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerkt, kan deze worden aangemerkt als een verwerker en zorgen wij ervoor dat wij afspraken over de gegevensuitwisseling hebben neergelegd in een verwerkersovereenkomst. Wij delen uw gegevens niet met derde partijen buiten de Europese Unie. Bij gegevensuitwisseling met derden zullen wij altijd de privacybeginselen uit de AVG in acht nemen.

Uw persoonsgegevens worden dus niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor CuraeVitel Balie B.V. de gegevens verzamelt en/of verwerkt.

Na het verstrijken van de bewaartermijnen, vernietigen we de persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

CuraeVitel Balie B.V. vindt het zeer belangrijk dat u erop kan vertrouwen dat uw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn en daarom nemen wij alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

U heeft als betrokkene het recht op inzage, rectificatie en verwijdering, bezwaar en op overdracht ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op inzage

Wanneer u een verzoek tot inzage doet krijgt u een volledig overzicht van de categorieën verwerkte gegevens, de herkomst van de gegevens, de categorieën ontvangers van de gegevens en de doelen van de verwerking van de gegevens. De navolgende gegevens worden niet door CuraeVitel Balie B.V. overlegd:

 • persoonlijke werkaantekeningen; en
 • notities voor intern gebruik.

Voordat een verzoek tot inzage in behandeling wordt genomen moet u zich eerst hebben gelegitimeerd. U kunt een afgeschermde (uw BSN en foto verwijderd) kopie per e-mail opsturen met uw e-mail dat bij ons bekend is. 

Recht op rectificatie

Merkt u op dat de gegevens die wij gebruiken niet kloppen? Bijvoorbeeld nadat u een inzageverzoek heeft gedaan? Of blijven uw gegevens niet compleet te zijn? Dan kunt u de organisatie vragen om uw gegevens aan te passen of aan te vullen.

Recht van verwijdering

Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de  belastingdienst.

Recht op bezwaar

In verband met persoonlijke bijzondere omstandigheden kunt u als betrokkene in bij de wet geregelde gevallen bezwaar aantekenen tegen de verwerking van bepaalde gegevens. In het geval van direct marketing (zoals klantonderzoeken) hebt u altijd het recht van bezwaar. Het verzoek dient via email of schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij CuraeVitel Balie B.V.. We beslissen binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of het bezwaar gerechtvaardigd is. Indien het bezwaar gerechtvaardigd is dan beëindigen we direct de verwerking. Curae Vitel Balie B.V. is niet verplicht gehoor te geven aan een bezwaar als het verstrekken van gegevens door CuraeVitel Balie B.V. wettelijk verplicht is.

Indien u gebruik wilt maken van één van uw rechten, dan kunt u een schriftelijk verzoek daartoe indienen. Dit kan per e-mail via info@curaevitelbalie.nl of per post naar CuraeVitel Balie B.V., t.a.v. afdeling Privacy, Pythagoraslaan 101, 3584 BB te Utrecht, Nederland. CuraeVitel Balie B.V. zal u vragen zich te identificeren voordat wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen.

Wij streven er vervolgens naar om binnen 4 werkweken inhoudelijk op uw verzoek te reageren.

Indien u onverhoopt toch niet tevreden bent over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens  omgaan, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan door hiervoor een formulier in te vullen via de website van de Autoriteit.

Het is mogelijk dat in deze privacyverklaring wijzigingen worden aangebracht. Wij communiceren hierover via onze website.

Heeft u een vraag of een tip voor ons, dan kunt u deze aan ons richten per e-mail via info@curaevitelbalie.nl of per post naar:

CuraeVitel Balie B.V.

t.a.v. afdeling Privacy
Pythagoraslaan 101
3584BB Utrecht, Nederland

Telefonisch zijn wij voor vragen en tips te bereiken op: 088-2105010
(op werkdagen tussen 09:00 – 16:30 uur).

Toepassing van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld voor klanten die met ons een dienstverlenings-overeenkomst aangaan of via onze website met één van onze partners een dienstverleningsovereenkomst aangaan en ziet op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening.

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 19 september 2019.