Privacyverklaring

Curae Vitel Balie hecht veel waarde aan uw privacy. In deze privacyverklaring vertellen wij u daarom graag hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van onze diensten.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wanneer u zich op onze website aanmeldt voor één van onze diensten via het contactformulier, dan vragen wij u om hierin een aantal persoonsgegevens achter te laten.

Daarnaast kunt u, wanneer u eenmaal als cliënt bij ons bent aangemeld, gebruik maken van het cliëntenportaal. Dit portaal wordt beheerd door onze partner, PlatformVmZ (Stichting Verbinden-met-Zorg). Hun privacyverklaring vindt u hier: https://platformvmz.nl/privacy/

Het gaat om de volgende persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer(s);
 • Zorgvraag, zoals het type zorg dat u nodig heeft en de geschatte duur;
 • Gegevens over uw gezondheidssituatie, waaronder de medische voorgeschiedenis;
 • Gegevens over andere hulp die u aanvraagt, zoals woon- of comfortdiensten;

2. Grondslag voor het verzamelen van uw persoonsgegevens
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 bepaalt dat wij alleen rechtmatig gegevens van u mogen verwerken als wij daarvoor een juridische grondslag hebben. Curae Vitel Balie verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven of wanneer dit noodzakelijk is ter uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst tussen u en ons, of tussen u en een van onze partners. In sommige gevallen kan er ook sprake zijn van een wettelijke grondslag en zijn wij verplicht om persoonsgegevens van u vast te leggen.

3. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens van u?
Wanneer u contact met ons wilt opnemen via ons contactformulier, hebben wij vanzelfsprekend gegevens van u nodig om vervolgens contact met u te kunnen opnemen.

Hieronder omschrijven wij de concrete doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld:

 • Om uw identiteit te kunnen vaststellen en verifiëren;
 • Om u goede zorg te kunnen verlenen;
 • Om uw hulpaanvraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden;
 • Om te kunnen afstemmen met uw huisarts of andere artsen die u behandelen, waaronder het toezenden van een verwijsbrief of een terugkoppeling van de behandeling bij ons te kunnen geven;
 • Om de kwaliteit van onze zorgverlening te kunnen beoordelen;
 • Om wettelijke (waaronder administratieve) verplichtingen na te kunnen komen.

4. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?
Soms kan het nodig (of zelfs verplicht) zijn om in het kader van onze bedrijfsvoering uw gegevens met andere derde partijen te delen. Denkt u hierbij aan andere zorgverleners, maar ook aan bijvoorbeeld de partij die voor ons de financiële administratie verzorgt. Wanneer een partij uitsluitend in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerkt, kan deze worden aangemerkt als een verwerker en zorgen wij ervoor dat wij afspraken over de gegevensuitwisseling hebben neergelegd in een verwerkersovereenkomst. Wij delen uw gegevens niet met derde partijen buiten de Europese Unie. Bij gegevensuitwisseling met derden zullen wij altijd de privacybeginselen uit de AVG in acht nemen. Hieronder vermelden wij met welke partijen wij persoonsgegevens kunnen uitwisselen:

 • PlatformVmZ (Stichting Verbinden-met-Zorg): de partner die voor ons alle zorgaanvragen in behandeling neemt. Wij delen de gegevens die u in het Zorgaanvraagformulier invult met hen, zodat zij de zorgaanvraag in behandeling kunnen nemen. Gegevens die u direct aan PlatformVmZ aanlevert worden niet gedeeld met Curae Vitel Balie. Voor meer informatie over hoe PlatformVmZ omgaat met uw gegevens, verwijzen wij u naar hun privacyverklaring: https://platformvmz.nl/privacy/
 • Onze samenwerkingspartners voor andere hulpaanvragen, waaronder in het bijzonder de partners die onze woon- en comfortdiensten uitvoeren.
 • Onze financiële administrateur;
 • Overheidsorganen, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg of de Nederlandse Zorgautoriteit (voor zover wettelijk vereist).

5. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uw medische gegevens zullen wij op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) minimaal 15 jaar bewaren, tenzij goed hulpverlenerschap meebrengt dat uw gegevens langer worden bewaard. Andere gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn.

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens
Curae Vitel Balie vindt het zeer belangrijk dat u erop kunt vertrouwen dat uw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn en daarom hebben wij passende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Zo beschikt onze hostingpartij over een NEN7510-certificering en hebben wij interne procedures ingericht voor zorgvuldige omgang met uw gegevens door onze medewerkers.

7. Uw rechten
De AVG geeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op inzage, recht op rectificatie en het wissen van gegevens, het recht van verzet, het recht op dataportabiliteit en het recht op bezwaar. Een uitgebreide toelichting over uw rechten vindt u op de website van de toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens, zie uitgebreide toelichting over uw rechten.

 • Indien u gebruik wilt maken van één van uw rechten, dan kunt u een schriftelijk verzoek daartoe indienen. Dit kan per e-mail via info@curaevitelbalie.nl of per post naar Curae Vitel Balie, t.a.v. afd. Privacy, Pythagoraslaan 101, 3584BB Utrecht , Nederland. Curae Vitel Balie zal u vragen zich te identificeren voordat wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen.

Wij streven er vervolgens naar om binnen 4 werkweken inhoudelijk op uw verzoek te reageren.

8. Niet tevreden?
Indien u onverhoopt toch niet tevreden bent over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan door hiervoor een formulier in te vullen via de website van de Autoriteit.

9. Vragen of tips?

Heeft u een vraag of een tip voor ons, dan kunt u deze aan ons richten per e-mail via contact@curaevitelbalie.nl of per post naar:

Curae Vitel Balie
Pythagoraslaan 101
3584BB Utrecht, Nederland

Telefonisch zijn wij voor vragen en tips te bereiken op 088-2105010 (op werkdagen tussen 09:00 – 16:30 uur.

10. Toepassing van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is bedoeld voor cliënten die met ons een dienstverleningsovereenkomst aangaan of via onze website met een van onze partners een dienstverleningsovereenkomst aangaan en ziet op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening.

11. Wijzigingen
Indien daartoe aanleiding bestaat, kunnen wij deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen (bijvoorbeeld bij gewijzigde wetgeving). Wij communiceren hierover via onze website.

Deze privacyverklaring is vastgesteld op d.d. 01-11-2018